Dịch vụ IT vận hành hệ thống, IT Helpdesk và cho thuê IT